Legislatie
Acasa

Inspectia Muncii
ITM Arges
Relatii de munca
SSM
Legislatie
Interes public
Aprobarea tacita
Declaratii de avere
Concursuri
IT
Contabilitate
Comunicate de presa

 

  Judetul Arges

 

1.Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicată.

2.Hotararea Guvernului nr. 1377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a Inspecției Muncii, precum si pentru stabilirea unor masuri cu caracter organizatoric, cu modificarile si completarile ulterioare.

3.Hotararea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative

 4.Hotararea Guvernului nr. 537/2001 privind infiintarea Centrului de Pregatire si Perfectionare Profesionala al Inspectiei Muncii, cu modificările și completările ulterioare.

5.Ordonanta de Urgenta nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite, cu modificările și completările ulterioare.

6.Legea nr.188/1999 - privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare

7.Hotararea Guvernului nr.432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare

8.Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

9.Hotararea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.

10.Legea nr.115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

11.Legea nr.176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr.144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, co modificarile si completarile ulterioare

12.Hotararea Guvernului nr.1344/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare

 13.Hotararea Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective, cu modificarile si completarile ulterioare.

14.Legea nr.7/2004, republicată, privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicata

15.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice

16.Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare

17.Hotararea Guvernului nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare

18.Ordinul nr.1918/2011 pentru aprobarea procedurii si actelor pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la inspectoratul teritorial de munca pentru obtinerea parolei, precum si a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic, cu modificarile si completarile ulterioare

19.Ordinul nr.64/2003 pentru aprobarea modelului cadru al contractului individual de munca, cu modificarile si completarile ulterioare

20.Ordonanta de Urgenta 56/2007 privind incadrarea in munca si detasarea starinilor pe teritoriul Romaniei cu modificarile si completarile ulterioare.

21.Legea 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, republicata.

22.Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare

23.Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, cu modificările si completarile ulterioare.

24.Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare

25.Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare

 26.Hotararea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

27.Legea cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare

28.Legea nr.285/2010 privind salarizarea unitara pe anul 2011 a personalului platit din fonduri publice

29.Legea nr.283/2011 privind aprobarea OUG nr.80/2010 pentru completarea art.11 din OUG nr.37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, cu modificarile si completarile ulterioare

30.Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.19/2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale, cu modificarile si completarile ulterioare

31.Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar Internatinal, cu modificarile si completarile ulterioare

32.Legea nr.340/2015 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2016

33.Hotararea Guvernului nr.1017/2015  pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

34.Ordinul nr.826/2014 privind aprobarea normativului cu tarifele pentru plata prestatiilor de servicii in domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii

35.Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare

36.Legea nr.448/2006 privind promovarea si protectia drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

37.Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare

38.Hotararea Guvernului nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

39.Legea nr.62/2011 a dialogului social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

40.Ordonanta Guvernului nr.27/2002  privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare

41.Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare

42.Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

43.Hotararea Guvernului nr.871/2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

 

 

 

 

[Acasa] [Inspectia Muncii] [ITM Arges] [Relatii de munca] [SSM] [Legislatie] [Interes public] [Aprobarea tacita] [Declaratii de avere] [Concursuri] [IT] [Contabilitate] [Comunicate de presa]

Data ultimei actualizari: 4 ianuarie 2017

 Copyright © 2007-2017 Inspectoratul Teritorial de Munca Arges