Legislatie
Acasa

Inspectia Muncii
ITM Arges
Relatii de munca
SSM
Legislatie
Interes public
Aprobarea tacita
Declaratii de avere
Concursuri
IT
Contabilitate
Comunicate de presa

 

  Judetul Arges

1.Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicată

2.Hotararea Guvernului nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a Inspecției Muncii

3.Hotararea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale

4.Hotararea Guvernului nr. 537/2001 privind infiintarea Centrului de Pregatire si Perfectionare Profesionala al Inspectiei Muncii, cu modificările și completările ulterioare.

5.Ordonanta de Urgenta nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite, cu modificările și completările ulterioare.

6.Legea nr.188/1999 - privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare

7.Hotararea Guvernului nr.432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare

8.Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

9.Hotararea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.

10.Legea nr.115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

11.Legea nr.176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr.144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare

12.Hotararea Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare

13.Hotararea Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective, cu modificarile si completarile ulterioare.

14.Legea nr.7/2004, republicată, privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicata

  • 15.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice

16.Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare

17.Hotararea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenta a Salariatilor

18.Ordinul nr.1918/2011 pentru aprobarea procedurii si actelor pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la inspectoratul teritorial de munca pentru obtinerea parolei, precum si a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic, cu modificarile si completarile ulterioare

19.Ordinul nr.64/2003 pentru aprobarea modelului cadru al contractului individual de munca, cu modificarile si completarile ulterioare

20.Ordonanta de Urgenta 25/2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei  și pentru modificarea și completarea unor acte privind regimul străinilor în România

21.Legea 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, republicata.

22.Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare

23.Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, cu modificările si completarile ulterioare.

24.Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare

25.Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare

26.Hotararea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

27.Legea Cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare

28.OUG 91/2017 pentru modificarea  Legii cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

29.Legea nr.283/2011 privind aprobarea OUG nr.80/2010 pentru completarea art.11din OUG nr.37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, cu modificarile si completarile ulterioare

30.HG 924/2017 pentru stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale

31.Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar Internatinal, cu modificarile si completarile ulterioare

32.Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018

33.Hotararea Guvernului nr.937/2018  pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

34.Ordinul nr.826/2014 privind aprobarea normativului cu tarifele pentru plata prestatiilor de servicii in domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii

35.Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,

36.Legea nr.448/2006 privind promovarea si protectia drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

37.Legea nr.81/2018 privind  reglementarea  activității de telemuncă

38.Legea 52/2011 privind exercitarea uor activități cu caracter  ocazional desfășurat de zilieri

39.Legea nr.62/2011 a dialogului social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

40.Ordonanta Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare

41.Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare

42.Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

43.Ordonanța Guvernului 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare

44.OUG 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, intreprinderilor individuale și intreprinderilor familiale

45.Ordonanța Guvernului 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare

46.Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare

47. Legea 270/2017 a prevenirii

48.Hotarârea Guvernului 215/2009 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea vaucerelor de vacanță cu modificările și completările ulterioare

49. Legea  nr. 78 din 24 iunie 2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările și completările ulterioare

50. Legea nr. 258 din 19 iulie 2007 privind practica elevilor și studenților, cu modificările și completările ulterioare

51.Legea nr.337/2018 privind statutul  inspectorului de muncă

52.Ordonanța de Urgență  a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

 

[Acasa] [Inspectia Muncii] [ITM Arges] [Relatii de munca] [SSM] [Legislatie] [Interes public] [Aprobarea tacita] [Declaratii de avere] [Concursuri] [IT] [Contabilitate] [Comunicate de presa]

Data ultimei actualizari: 10 aprilie  2019

 Copyright © 2007-2018 Inspectoratul Teritorial de Munca Arges